Zarządzaj prawdą w świecie kłamstw – Sandy Glaze

More videos
Views
   

W nagraniu są polskie napisy. Aby je widzieć, proszę je u siebie włączyć.

Topics of the interview:
– Sandy’s story
– victim and victimizer
– „Political Ponerology”
– types of sociopats
– our emotional components
– child abuse
– pedophilia around the world
– adrenochrome
– whose emotions do we carry in ourselves
– how to feel what is true and what is false
– scale of consciousness
– layers of trauma stored in the body
– positive and shadow features of the chakras
– how to confront aggression with peace
– when you control somebody else, you stop yourself from growing

Website: www.EndingGlobalLoneliness.com
YouTube: www.youtube.com/channel/UCZKIyVqb9VP7tylWcYAxLCA/videos

Wątki rozmowy:
– historia Sandy
– ofiara i oprawca
– „Ponerologia polityczna”
– rodzaje socjopatów
– składniki naszej emocjonalności
– molestowanie dzieci
– pedofilia na świecie
– adrenochrom
– czyje emocje w sobie nosimy
– jak odczuć co jest prawdą a co fałszem
– skala świadomości
– warstwy traum zgromadzone w ciele
– pozytywne i ciemne cechy czakramów
– jak z pokojem przeciwdziałać agresji
– gdy kogoś kontrolujesz, to zatrzymujesz się w rozwoju

10 komentarzy

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>