Leczenie przez żywienie. Cukrzyca jest wyleczalna – Bonifacy Czerniak

More videos
Views
   

Bonifacy Czerniak przeciwstawia się nieprawidłowym praktykom medycznym, mającym na celu tylko utrwalać choroby w ludziach, zamiast prowadzić ich ku zdrowiu.
Nagranie zostało wykonane podczas konferencji Harmonia Zdrowia i Życia (22-23.02.2020) – zorganizowanego przez Andrzeja Nikodemowicza w Skaryszewie.

3 komentarze

  • Angelina
    Reply

    J.W.: To jest takie tanie i tak proste, їe aї nieprawdopodobne. Dlatego trudno w to uwierzyж nie tylko choremu ale i lekarzowi. Najpierw trzeba zmieniж ¶wiadomo¶ж chorego. On ma bікdne zakodowane przez lekarzy; Z cukrzycy siк nie da wyleczyж albo leki musisz braж do koсca їycia . TO JEST ABSUD!!! Je¶li my wiemy, їe hiperglikemiк i cukrzycк powoduj± wкglowodany i tylko wкglowodany (w niektуrych przypadkach i nadmiar biaіka teї), nigdy tіuszcz zwierzкcy, to dlaczego DIABETOLOG ( ktуry najczк¶ciej teї jest cukrzykiem) zaleca choremu stosowanie diety cukrzycowej, w ktуrej jest od 45%-65% wкglowodanуw, czyli produktуw, z ktуrych cukier we krwi powstaж musi? w ten sposуb lekarz niejako podtrzymuje cukrzycк. Rуwnocze¶nie mуwi pacjentowi Nie jedz tіuszczu zwierzкcego nasyconego bo tіuszcz jest bardzo szkodliwy w cukrzycy , ale nie powie, dlaczego pacjent ma nie je¶ж tіuszczu, i chory jest przekonany, їe cukier we krwi powstaje z tіuszczu.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>