Spotkanie z prawdą – Shanti Mark Koppikar

More videos
5 463
Views
   

Shanti Mark R. Kop­pi­kar jest ducho­wym nauczy­cie­lem i dyplo­mo­wa­nym psy­cho­lo­giem. Łączy osią­gnię­cia (metody) nowo­cze­snej nauki Zachodu z się­ga­jącą kilku tysięcy lat wie­dzą Wschodu. Łączy przy tym wie­dzę pism wedyjskich Indii, przede wszyst­kim Adwa­itę-Wedantę (nauka nie­dwo­isto­ści) z wewnętrz­nymi praw­dami chrze­śc­jań­stwa, bud­dy­zmu, islamu, tao­izmu i innych tra­dy­cyj­nych wie­rzeń i przed­sta­wia to w swoich indy­wi­du­al­nych sesjach gru­po­wych, satsangach.

Jego tera­peu­tyczna praca z klien­tem w każ­dym wieku, ze wszyst­kich grup zawo­do­wych bazuje tym samym na holi­stycz­nym, mię­dzy­kul­tu­ro­wym trans­per­so­nal­nym podej­ściu. Shanti pomaga zarówno w prak­tycz­nych pro­ble­mach życia codzien­nego jak i w tema­tach ducho­wych czło­wieka. Jest człon­kiem indyj­skiej dyna­stii rodzin­nej brami­nów: Chi­tra­pur Sara­swat, która przez tysiące lat chro­niła i prze­ka­zy­wała potom­no­ści duchową wie­dzę Indii. Wywo­dzi się tym samym ze spraw­dzo­nej linii rodo­wo­do­wej „Riszi” (san­skryt: jasno­widz, mędrzec), która była auto­rem pism wedyj­skich, i z któ­rego też pocho­dzi np. Ajur­weda, Joga, Adwaita-Wedanta. Tym samym jest on jed­nym z naj­bar­dziej auten­tycz­nych nauczy­cieli Joga i Adwa­ity na Zachodzie.

Mark Kop­pi­kar otrzy­mał od swo­ich licz­nych nauczy­cieli sze­reg ducho­wych imion. Jego ostat­nie duchowe imię to Shanti.
Shanti ozna­cza pokój wewnętrzny. Ten pokój jest wła­śnie odczu­walny w trak­cie spo­tkań z nim. Uro­dzony w Niem­czech i dora­sta­jący w tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej, zaj­mo­wał się od swo­jej wcze­snej mło­do­ści prak­tycz­nym poszu­ki­wa­niem Boga w chrze­ści­jań­skim, hin­du­istycz­nym i bud­dy­stycz­nym kon­tek­ście. Zna duchowe ścieżki Wschodu i Zachodu. Przy tym stoi mocno obiema nogami na ziemi, jest wykształco­nym ban­kie­rem i zro­bił dyplom z psychologii.

Shanti w 1997 roku został ini­cjo­wany w rytu­ały lecz­ni­cze Indian pół­noc­no­ame­ry­kań­skich i pra­co­wał w następnych latach jako uzdro­wi­ciel sza­mań­ski. Podczas pierw­szej sza­mań­skiej cere­mo­nii, którą prze­żył, jego życie ule­gło cał­ko­wi­tej trans­for­ma­cji. On sam okre­śla to jako począ­tek życia w Rze­czy­wi­sto­ści. Stu­dio­wał jed­no­cze­śnie inten­syw­nie tra­dy­cję swo­ich indyj­skich przod­ków. W spo­tka­niu ze zna­ko­mitą nauczy­cielką Adwaity — Gan­gaji* doświad­czył końca swo­jej wie­lo­let­niej ducho­wej wędrówki. Od tego czasu jest sam nauczycielem Adwa­ity, pro­wa­dzi sat­sangi i wspiera ludzi na ich ścieżce do sie­bie samych. Ponie­waż jest zara­zem chrześcijaninem i hindusem, nie ma dla niego sprzecz­no­ści aby we wszyst­kich reli­giach doj­rzeć jądro prawdy. O to w końcu cho­dzi, gdy ludzie wybie­rają się w drogę aby zna­leźć źró­dło swego istnienia.

Jest zało­ży­cie­lem i głów­nym men­to­rem pro­gramu szko­le­nio­wego The 9 Steps®. W roku 2009 zało­żył Cen­trum Psy­cho­lo­gii Holi­stycz­nej w Rosenheim.

*Gan­gaji roz­po­znała prawdę w obec­no­ści swego nauczy­ciela Papaji w Indiach, jest ame­ry­kań­skiego pochodzenia. W Pol­sce dostępna jest jej książka „Dia­ment w two­jej kieszeni”.

https://www.facebook.com/shanti.koppikar
http://www.shanti-satsang.de

Zobacz też drugi wywiad z Shanti’m: Nikogo tutaj nie ma

Ilość wejść: 5 463, w tym dzisiaj: 1

6 komentarzy

 • BKali
  Reply

  Witaj…
  Znam Twoje dwa wywiady z Shanti Mark Koppikar na pamięć, jak dla mnie to co szukałem na Twoim Porozmawiajmy.TV, Dzięki Alex, Dzięki Mark, Pozdrawiam.

 • Andrzej S
  Reply

  Tak, podczas szamańskiego rytuału może nastąpić dezintegracja ego i nawet powinna.
  Ale w naszym świecie aby funkcjonować jest potrzebne ego. Bez ego byli byśmy niezdatni do życia.
  Jakimiś kompletnymi idiotami. Nie problem jest w posiadaniu ego…. tylko w lgnięciu do ego /albo awersji/. Zabrakło słowa kluczowego: attachment…. Ale było: naturalny stan tak, że jest dobrze;)
  Lgnięcie albo awersja powstaje z ignorancji, czyli z nie przebywania w naturalnym stanie. Jak się przebywa w naturalnym stanie, czyli w nierozłączności z samym sobą to wtedy ego, myśli i cała manifestacja są ozdobą naturalnego stanu. Z pozycji naturalnego stanu, czyli podstawowej świadomości, wszystko jest spontanicznie doskonałe….

 • Pingback: Nikogo tutaj nie ma – Shanti Mark Koppikar | Porozmawiajmy TV

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>