Przekręty spółdzielni mieszkaniowych, część 2 – Ryszard Tkacz

More videos
Views
   

Ryszard Tkacz opowiada o dalszych oszustwach prezesów spółdzielni mieszkaniowych.
W końcowej części nagrania znajduje się informacja o bezprawnym rozliczaniu rachunków przez spółdzielnie w zasobach nie należących do spółdzielni.

Dz.U.2018.0.845 t.j. – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowychD20010027.pdf

Art. 40. Mienie pozostające w posiadaniu spółdzielni
Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:
1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu Kodeksu cywilnego;
3) nieruchomości niezabudowane.

——
Zasoby mieszkaniowe spółdzielni są zatem mieniem fizycznym spółdzielni mieszkaniowej.
Lokale stanowiące „odrębną nieruchomość” wyodrębnione aktem notarialnym gdzie płacimy podatek gruntowy do gminy nie stanowią mienia spółdzielni gdyż zostały z tego mienia wyodrębnione (zarządzanie tak wyodrębnioną własnością może funkcjonować na podstawie ART 1 ust 5 Prawo o spółdzielniach mieszkaniowych tylko po zawarciu umowy na zarząd).

Rozdział 1 Przepisy ogólne,
Art. 1
5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
Statut spółdzielni mieszkaniowej może obowiązywać tylko i wyłącznie na obszarze stanowiącym własność spółdzielni i nie może on dotyczyć cudzej własności bowiem naruszałby w sposób rażący Konstytucję Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.

Art 1 ust 5
dzienniki ustaw oraz info na temat podzielników ciepła w załączeniu

Kolejną sprawą są podzielniki ciepła, które nie mają legalizacji UMiW, a są używane przez spółdzielnie mieszkaniowe, sprawa ta dotyczy również bezumownego przetwarzanie danych osobowych przez firmę Metrona oraz spółdzielnie mieszkaniowe nie mające stosownych umocowań prawnych. jak i rozliczeń bazujących na uchwałach spółdzielni które dotyczą mienia wyodrębnionego z zasobów spółdzielni do lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

Należy również przekazać ludziom posiadającym lokale stanowiące odrębną nieruchomość z udziałem w gruncie, że wymuszona sprzedaż strat cieplnych w postaci opłat stałych z CO w drodze uchwały i bez umowy z odbiorcą wyodrębnionego lokalu jest nielegalną formą handlową.

Fakty

Licznik wody telemetryczny – elektroniczny odczyt na LCD Metrona ePICO posiada legalizację, oprogramowanie licznika nie ma legalizacji, tor telemetryczny nie ma legalizacji, pracuje w paśmie 455 MHz lub 868 MHz, tak jak piloty od samochodów.

Koncentratory danych z liczników Metrony nie posiadają legalizacji.

Podzielniki telemetryczne nie posiadają legalizacji.

Dalej pytanie, czy:

– system telemetryczny metrona epiko + koncentrator stosowany z tymi licznikami oraz koncentratory danych (oba urządzenia wysłałem na foto posiadają legalizację jako nierozłączny komplet ?

– czy elektroniczny licznik telemetryczny można przeprogramować zdalnie np poprzez istniejący na epiko port podczerwieni IrDA ? bez konieczności otwierania urządzenia ?

Jeżeli nie można to proszę podać system zabezpieczenia portów IrDA

– czy kwestia zmiany oprogramowania licznika w tym algorytmów zliczania impulsów z „koła impulsatora” w tym wyświetlanych danych na LCD została zalegalizowana?

Informacja nt. podzielników kosztów ogrzewaniagum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/470,Informacja-nt-podzielnikow-kosztow-ogrzewania.html

——
WN.45.11.2018.4
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące legalizacji systemów telemetrycznych i koncentratorów danych uprzejmie informuję, że legalizacji podlegają tylko przyrządy pomiarowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. – Dz. U. z 2014 r. poz. 1066) w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, np. wodomierze i ciepłomierze. Wymienione przez Pana elementy wyposażenia nie są przyrządami pomiarowymi i w związku z powyższym nie podlegają legalizacji i nie są sprawdzane przez urzędy miar. Do zadań urzędów miar należy legalizacja przyrządów pomiarowych – kwestia systemów zabezpieczeń portów IrDA, programowania liczników nie należy do kompetencji urzędów miar.

W tej sprawie proszę się ewentualnie kontaktować z Pracownią Badań Oprogramowania Głównego Urzędu Miar zmi@gum.gov.pl

Z poważaniem – Naczelnik WN Jarosław Wójcik

Jeden komentarz

 • Jack
  Reply

  Witam. Obecnie urządzenia telemetryczne METRONA pracują na częstotliwości 868 MHz jest to pasmo niestrzeżone.
  Czas najwyższy aby ludzie przebudzili się i przestali płacić na spółdzielnie tylko dlatego, że one są.
  Należy wiedzieć:
  1. Lokal czynszowy to lokal stanowiący własność spółdzielni,
  2. Lokal własnościowy to lokal stanowiący własność spółdzielni,
  3. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – to lokal wyodrębniony z zasobów spółdzielni stanowy on własność fizyczną wraz z udziałem w gruncie człowieka lub firmy, która widnieje w księgach wieczystych Dział WŁASNOŚĆ .
  Pozycja 1 i 2 stanowi mienie fizyczne spółdzielni i może zostać zajęte przez komornika w przypadku zadłużenia spółdzielni. Nawet lokal własnościowy stanowi własność spółdzielni. Tak więc wskazanym jest przenieść prawo własności ze spółdzielczego na własność odrębną.
  II
  Zwracać należy uwagę na udział w prawie własności / współwłasności gruntu,
  III
  Rozliczenia i uchwały spółdzielni dotyczące mienia nie należącego do niej stanowi rażące naruszenie Art 64 ust 3 konstytucji.
  To samo dotyczy sposobu ograniczania praw właścicieli wyodrębnionych lokali do zakupu mediów.
  Zakup – opłat stałych ( strat ) za ogrzewanie lokali jest niedorzecznością zwłaszcza w sytuacji braku zawarcia umów zgodnie z Art 1 ust 5 Prawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>